top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności ("Polityka") opisuje, w jaki sposób dane osobowe ("Dane osobowe"), które mogą Państwo podać na stronie internetowej transbusparis.net ("Strona" lub "Serwis") i wszelkich powiązanych z nią produktach i usługach (łącznie "Usługi") są gromadzone, chronione i wykorzystywane. Opisuje również dostępne dla Ciebie możliwości wyboru dotyczące wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych oraz sposób, w jaki możesz uzyskać dostęp do tych informacji i je aktualizować. Niniejsza polityka stanowi prawnie wiążącą umowę między użytkownikiem ("Użytkownik", "Ty" lub "Twój") a TransBusParis ("TransBusParis", "my", "nas" lub "nasz"). Uzyskując dostęp i korzystając ze strony internetowej i usług, użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zgadza się na przestrzeganie warunków niniejszej Umowy. Niniejsza Polityka nie ma zastosowania do praktyk firm, których nie jesteśmy właścicielami ani nie kontrolujemy, ani do osób, których nie zatrudniamy ani nie zarządzamy.

Automatyczne gromadzenie informacji

Naszym najwyższym priorytetem jest bezpieczeństwo danych klientów i jako takie stosujemy politykę "no-logs". Możemy przetwarzać tylko minimalne dane użytkownika, tylko tyle, ile jest absolutnie niezbędne do utrzymania Strony i Usług. Informacje zbierane automatycznie są wykorzystywane wyłącznie do identyfikacji potencjalnych przypadków nadużyć i tworzenia informacji statystycznych dotyczących wykorzystania i ruchu na Stronie i w Usługach. Te informacje statystyczne nie są w inny sposób agregowane w taki sposób, który pozwoliłby na identyfikację konkretnego użytkownika systemu.

Gromadzenie danych osobowych

Możesz uzyskać dostęp i korzystać z Witryny i Usług bez informowania nas, kim jesteś lub ujawniania jakichkolwiek informacji, dzięki którym ktoś mógłby zidentyfikować Cię jako konkretną, możliwą do zidentyfikowania osobę. Jeśli jednak chcesz skorzystać z niektórych funkcji na stronie internetowej, możesz zostać poproszony o podanie pewnych informacji osobistych (na przykład nazwiska i adresu e-mail). Otrzymujemy i przechowujemy wszelkie informacje, które świadomie przekazujesz nam podczas tworzenia konta, publikowania treści lub wypełniania formularzy online na Stronie. Gdy jest to wymagane, informacje te mogą obejmować następujące elementy:

 • Dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, kraj zamieszkania itp.

 • Dane kontaktowe, takie jak adres e-mail, adres itp.

 • Dane konta, takie jak nazwa użytkownika, unikalny identyfikator użytkownika, hasło itp.

 • Dowód tożsamości, taki jak kserokopia rządowego dokumentu tożsamości.

 • Informacje o płatnościach, takie jak dane karty kredytowej, dane bankowe itp.

 • Informacje o innych osobach, takich jak członkowie Twojej rodziny, przyjaciele, itp.

 • Wszelkie inne materiały, które dobrowolnie nam przekazujesz, takie jak artykuły, zdjęcia, opinie itp.

 • Niektóre z informacji, które zbieramy, pochodzą bezpośrednio od Ciebie za pośrednictwem strony internetowej i usług. Jak

Możemy również zbierać Dane osobowe z innych źródeł, takich jak publiczne bazy danych, platformy mediów społecznościowych, zewnętrzni dostawcy danych oraz nasi partnerzy marketingowi. Dane osobowe, które zbieramy z innych źródeł, mogą obejmować informacje demograficzne, takie jak wiek i płeć, informacje o urządzeniach, takie jak adresy IP, lokalizację, taką jak miasto i stan, oraz dane dotyczące zachowania w sieci, takie jak informacje o korzystaniu z serwisów społecznościowych, informacje o odsłonach stron oraz wyniki wyszukiwania i linki. Użytkownik może zdecydować o nieprzekazywaniu nam swoich Informacji osobistych, ale wtedy może nie być w stanie skorzystać z niektórych funkcji na stronie internetowej. Użytkownicy, którzy nie są pewni, jakie informacje są obowiązkowe, proszeni są o kontakt z nami.

Wykorzystanie i przetwarzanie zebranych informacji

Aby udostępnić Użytkownikowi Stronę internetową i Usługi lub spełnić obowiązek prawny, musimy gromadzić i wykorzystywać określone Dane osobowe. Jeśli nie podasz informacji, o które prosimy, możemy nie być w stanie dostarczyć Ci żądanych produktów lub usług. Wszelkie informacje, które zbieramy od Ciebie mogą być wykorzystane do następujących celów:

 • Tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników

 • Znajdź i wybierz to, co jest zawarte w naszych usługach

 • Realizować zamówienia i zarządzać nimi

 • Ulepszać produkty i usługi

 • Wysyłania informacji administracyjnych

 • Wysyłać komunikaty marketingowe i promocyjne

 • Odpowiadać na zapytania i oferować wsparcie

 • Zapytać o opinie użytkowników

 • Poprawić doświadczenie użytkownika

 • Zamieszczać opinie klientów

 • Chronić przed nadużyciami i złośliwymi użytkownikami

 • Prowadzić i obsługiwać witrynę internetową i usługi

Przetwarzanie Państwa Danych Osobowych zależy od tego, w jaki sposób wchodzą Państwo w interakcję ze Stroną Internetową i Usługami, gdzie znajdują się Państwo na świecie oraz czy ma zastosowanie jedna z następujących sytuacji: (i) wyrazili Państwo zgodę na jeden lub więcej określonych celów; nie ma to jednak zastosowania, ilekroć przetwarzanie Informacji osobistych podlega kalifornijskiej ustawie o ochronie prywatności konsumentów lub europejskiemu prawu o ochronie danych; (ii) dostarczenie informacji jest niezbędne do wykonania umowy z Państwem i/lub wszelkich zobowiązań przedumownych; (iii) przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego, któremu Państwo podlegają; (iv) przetwarzanie jest związane z zadaniem, które jest wykonywane w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej, która nam przysługuje; (v) przetwarzanie jest niezbędne do celów uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią.

Należy pamiętać, że zgodnie z niektórymi przepisami możemy mieć prawo do przetwarzania informacji do momentu, w którym sprzeciwisz się takiemu przetwarzaniu (poprzez rezygnację), bez konieczności polegania na zgodzie lub innej z poniższych podstaw prawnych. W każdym przypadku chętnie wyjaśnimy konkretną podstawę prawną, która ma zastosowanie do przetwarzania, a w szczególności czy podanie Danych Osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy też wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy.

Zarządzanie informacjami

Użytkownik ma możliwość usunięcia niektórych Informacji osobistych, które posiadamy na jego temat. Informacje osobiste, które można usunąć, mogą ulec zmianie wraz ze zmianą Strony internetowej i Usług. Po usunięciu Informacji osobistych, możemy jednak zachować kopię niezmienionych Informacji osobistych w naszych rejestrach przez okres niezbędny do wypełnienia naszych zobowiązań wobec naszych spółek zależnych i partnerów oraz dla celów opisanych poniżej. Jeśli chcesz usunąć swoje Informacje osobiste lub trwale usunąć swoje konto, możesz to zrobić na stronie ustawień swojego konta na Stronie internetowej.

Ujawnianie informacji

W zależności od żądanych usług lub w razie konieczności sfinalizowania jakiejkolwiek transakcji lub dostarczenia żądanej usługi, możemy udostępnić informacje o użytkowniku za jego zgodą naszym zaufanym stronom trzecim, które z nami współpracują, wszelkim innym podmiotom stowarzyszonym i spółkom zależnym, na których polegamy, aby pomóc w działaniu Strony internetowej i usług dostępnych dla użytkownika. Nie udostępniamy Informacji osobistych niestowarzyszonym stronom trzecim. Ci dostawcy usług nie są upoważnieni do wykorzystywania lub ujawniania informacji o użytkowniku, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne do wykonania usług w naszym imieniu lub spełnienia wymogów prawnych. Możemy udostępniać Państwa Dane Osobowe dla tych celów tylko osobom trzecim, których polityka prywatności jest zgodna z naszą lub które zgadzają się przestrzegać naszej polityki w odniesieniu do Danych Osobowych. Te osoby trzecie otrzymują Dane Osobowe, których potrzebują jedynie w celu wykonywania swoich wyznaczonych funkcji, a my nie upoważniamy ich do wykorzystywania lub ujawniania Danych Osobowych dla własnych celów marketingowych lub innych.

Przechowywanie informacji

Zachowamy i wykorzystamy Państwa Dane osobowe przez okres niezbędny do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo. Możemy wykorzystywać wszelkie dane zbiorcze pochodzące z lub zawierające Państwa Dane osobowe po ich aktualizacji lub usunięciu, ale nie w sposób umożliwiający identyfikację Państwa osoby. Po upływie okresu przechowywania, Dane Osobowe zostaną usunięte. Dlatego też prawo do dostępu, prawo do usunięcia, prawo do sprostowania oraz prawo do przenoszenia danych nie mogą być egzekwowane po upływie okresu przechowywania.

Przekazywanie informacji

W zależności od Twojej lokalizacji, przekazywanie danych może wiązać się z przekazywaniem i przechowywaniem Twoich informacji w kraju innym niż Twój własny. Masz prawo dowiedzieć się o podstawie prawnej przekazywania informacji do kraju spoza Unii Europejskiej lub do jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej podlegającej międzynarodowemu prawu publicznemu lub utworzonej przez dwa lub więcej krajów, takiej jak ONZ, oraz o środkach bezpieczeństwa podjętych przez nas w celu ochrony Twoich informacji. Jeśli taki transfer ma miejsce, możesz dowiedzieć się więcej, sprawdzając odpowiednie sekcje niniejszej Polityki lub zapytać nas, korzystając z informacji podanych w sekcji kontaktowej.

Prawa użytkowników

Użytkownik może skorzystać z określonych praw dotyczących przetwarzanych przez nas informacji. W szczególności użytkownik ma prawo do następujących czynności: (i) masz prawo do wycofania zgody w przypadku, gdy wcześniej wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich informacji; (ii) masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich informacji, jeśli przetwarzanie odbywa się na innej podstawie prawnej niż zgoda; (iii) masz prawo dowiedzieć się, czy informacje są przez nas przetwarzane, uzyskać ujawnienie dotyczące niektórych aspektów przetwarzania oraz uzyskać kopię przetwarzanych informacji; (iv) masz prawo sprawdzić dokładność swoich informacji i poprosić o ich aktualizację lub poprawienie; (v) mają Państwo prawo, w pewnych okolicznościach, do ograniczenia przetwarzania Państwa informacji; w takim przypadku nie będziemy przetwarzać Państwa informacji w celu innym niż ich przechowywanie; (vi) mają Państwo prawo, w pewnych okolicznościach, do uzyskania od nas usunięcia Państwa Informacji Osobowych; (vii) mają Państwo prawo do otrzymania Państwa informacji w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz, jeżeli jest to technicznie wykonalne, do przekazania ich bez przeszkód innemu administratorowi danych. Niniejsze postanowienie ma zastosowanie pod warunkiem, że Twoje informacje są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie opiera się na Twojej zgodzie, na umowie, której jesteś częścią, lub na zobowiązaniach przedumownych.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania

W przypadku, gdy Dane osobowe są przetwarzane w interesie publicznym, w ramach wykonywania przysługującej nam władzy publicznej lub do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas, mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, podając podstawę związaną z Państwa szczególną sytuacją, uzasadniającą sprzeciw.

Prawa do ochrony danych zgodnie z GDPR

Jeśli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), masz pewne prawa do ochrony danych, a Bocc dąży do podjęcia rozsądnych kroków, aby umożliwić Ci poprawienie, zmianę, usunięcie lub ograniczenie wykorzystania Twoich Danych Osobowych. Jeśli chcą Państwo uzyskać informację, jakie Dane Osobowe przechowujemy na Państwa temat i jeśli chcą Państwo, aby zostały one usunięte z naszych systemów, prosimy o kontakt. W pewnych okolicznościach przysługują Państwu następujące prawa w zakresie ochrony danych:

 • Masz prawo zażądać dostępu do swoich Danych Osobowych, które przechowujemy i masz możliwość dostępu do swoich Danych Osobowych.

 • Masz prawo zażądać od nas poprawienia wszelkich Informacji osobistych, które uważasz za niedokładne. Masz również prawo zażądać od nas uzupełnienia Informacji osobistych, które uważasz za niekompletne.

 • Mają Państwo prawo zażądać usunięcia Państwa Danych Osobowych na określonych warunkach niniejszej Polityki.

 • Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa Danych Osobowych.

 • Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa Danych Osobowych. W przypadku ograniczenia przetwarzania Państwa Danych Osobowych, możemy je przechowywać, ale nie będziemy ich dalej przetwarzać.

 • Mają Państwo prawo do otrzymania kopii informacji, które posiadamy na Państwa temat w ustrukturyzowanym, nadającym się do odczytu maszynowego i powszechnie stosowanym formacie.

 • Mają Państwo również prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie, w przypadku gdy Bocc polegał na Państwa zgodzie na przetwarzanie Państwa Danych Osobowych.

Mają Państwo prawo złożyć skargę do organu ochrony danych osobowych w sprawie gromadzenia i wykorzystywania przez nas Państwa Danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym organem ochrony danych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Jak korzystać z tych praw

Wszelkie żądania dotyczące wykonania Twoich praw mogą być kierowane do Bocc poprzez dane kontaktowe podane w niniejszym dokumencie. Należy pamiętać, że przed udzieleniem odpowiedzi na takie żądania możemy poprosić o weryfikację tożsamości. Wniosek musi zawierać wystarczające informacje, które pozwolą nam zweryfikować, że jesteś osobą, za którą się podajesz lub że jesteś upoważnionym przedstawicielem takiej osoby. Należy podać wystarczające szczegóły, które pozwolą nam właściwie zrozumieć prośbę i odpowiedzieć na nią. Nie możemy odpowiedzieć na Państwa żądanie ani przekazać Państwu Danych Osobowych, chyba że najpierw zweryfikujemy Państwa tożsamość lub upoważnienie do złożenia takiego żądania oraz potwierdzimy, że Dane Osobowe dotyczą Państwa.

Prywatność dzieci

Uznajemy potrzebę zapewnienia dalszej ochrony prywatności w odniesieniu do Informacji osobistych, które możemy zbierać od dzieci i podejmujemy wiele specjalnych środków ostrożności w celu ochrony prywatności dzieci. Nie wymagamy od nich żadnych Informacji osobistych w dowolnym momencie. Zachęcamy dzieci do skonsultowania się z rodzicami przed wysłaniem jakichkolwiek informacji do jakiegokolwiek zasobu online. Wierzymy, że rodzice powinni być zaangażowani w działania online swoich dzieci i sugerujemy, że rodzice robią wszystko, aby zapewnić swoim dzieciom bezpieczne i przyjazne środowisko online.

Cookies

Witryna i Usługi wykorzystują pliki "cookies", aby pomóc w personalizacji Państwa doświadczeń online. Plik cookie to plik tekstowy umieszczany na dysku twardym przez serwer strony internetowej. Pliki cookie nie mogą być wykorzystywane do uruchamiania programów lub dostarczania wirusów do komputera użytkownika. Pliki cookie są jednoznacznie przypisane do użytkownika i mogą być odczytane jedynie przez serwer internetowy w domenie, która wydała plik cookie dla użytkownika.

Możemy używać plików cookie do zbierania, przechowywania i śledzenia informacji w celach statystycznych, aby obsługiwać Witrynę i Usługi. Użytkownik ma możliwość akceptacji lub odrzucenia plików cookie. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale zazwyczaj można zmodyfikować ustawienia przeglądarki, aby odrzucić pliki cookie, jeśli użytkownik woli. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie i sposobach zarządzania nimi, odwiedź stronę internetcookies.org

Sygnały "Do Not Track

Niektóre przeglądarki posiadają funkcję Do Not Track, która sygnalizuje odwiedzanym stronom internetowym, że użytkownik nie chce, aby jego aktywność online była śledzona. Śledzenie nie jest tożsame z używaniem lub zbieraniem informacji w związku z witryną internetową. Dla tych celów, śledzenie odnosi się do zbierania danych osobowych od konsumentów, którzy korzystają lub odwiedzić stronę internetową lub usługi online, jak poruszać się po różnych stronach internetowych w czasie. Witryna i Usługi nie śledzą odwiedzających ją osób w czasie i na innych stronach internetowych. Jednak niektóre witryny stron trzecich mogą śledzić aktywność użytkownika w trakcie przeglądania, gdy dostarczają mu treści, co umożliwia im dostosowanie tego, co prezentują użytkownikowi.

Partnerzy

Możemy ujawnić informacje o Tobie naszym podmiotom stowarzyszonym w celu zaoferowania Ci powiązanych lub dodatkowych produktów i usług. Wszelkie informacje dotyczące użytkownika, które przekazujemy naszym podmiotom stowarzyszonym, będą przez nie traktowane zgodnie z warunkami niniejszej Polityki.

Marketing e-mailowy

Oferujemy elektroniczne biuletyny informacyjne, do których można się dobrowolnie zapisać w dowolnym momencie. Zobowiązujemy się do zachowania poufności Państwa adresu e-mail i nie ujawniamy go osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w sekcji dotyczącej wykorzystania i przetwarzania informacji lub w celu wykorzystania dostawcy zewnętrznego do wysyłania takich wiadomości e-mail. Będziemy utrzymywać informacje wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami.

Zgodnie z ustawą CAN-SPAM, wszystkie e-maile wysyłane od nas będą wyraźnie określać, od kogo pochodzi e-mail i zawierać jasne informacje o tym, jak skontaktować się z nadawcą. Możesz zrezygnować z otrzymywania naszego biuletynu lub wiadomości marketingowych, postępując zgodnie z instrukcjami rezygnacji z subskrypcji zawartymi w tych wiadomościach lub kontaktując się z nami. Jednakże, nadal będą Państwo otrzymywać istotne e-maile transakcyjne.

Linki do innych zasobów

Strona internetowa i Usługi zawierają linki do innych zasobów, które nie są naszą własnością ani nie są przez nas kontrolowane. Należy pamiętać, że nie jesteśmy odpowiedzialni za praktyki prywatności takich innych zasobów lub stron trzecich. Zachęcamy do zwrócenia uwagi, gdy opuszczasz Stronę internetową i Usługi oraz do zapoznania się z oświadczeniami o prywatności każdego zasobu, który może gromadzić Informacje osobiste.

Bezpieczeństwo informacji

Zabezpieczamy informacje, które podajesz na serwerach komputerowych w kontrolowanym, bezpiecznym środowisku, chronionym przed nieautoryzowanym dostępem, użyciem lub ujawnieniem. Utrzymujemy uzasadnione administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, modyfikacją i ujawnieniem Informacji osobistych znajdujących się pod naszą kontrolą i opieką. Jednakże, nie można zagwarantować transmisji danych przez Internet lub sieć bezprzewodową. Dlatego, mimo że staramy się chronić Twoje Informacje osobiste, przyjmujesz do wiadomości, że (i) istnieją ograniczenia bezpieczeństwa i prywatności w Internecie, które są poza naszą kontrolą; (ii) bezpieczeństwo, integralność i prywatność wszelkich informacji i danych wymienianych między Tobą a Stroną internetową i Usługami nie może być zagwarantowana; i (iii) wszelkie takie informacje i dane mogą być przeglądane lub manipulowane w tranzycie przez osoby trzecie, pomimo najlepszych starań.

Naruszenie danych

W przypadku, gdy dowiemy się, że bezpieczeństwo Strony Internetowej i Usług zostało naruszone lub Dane Osobowe użytkowników zostały ujawnione niepowiązanym stronom trzecim w wyniku działań zewnętrznych, w tym, ale nie tylko, ataków bezpieczeństwa lub oszustw, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia uzasadnionych środków, w tym, ale nie tylko, dochodzenia i raportowania, a także powiadomienia i współpracy z organami ścigania. W przypadku naruszenia danych podejmiemy uzasadnione wysiłki w celu powiadomienia dotkniętych osób, jeśli uznamy, że istnieje uzasadnione ryzyko wyrządzenia szkody użytkownikowi w wyniku naruszenia lub jeśli powiadomienie jest w inny sposób wymagane przez prawo. Kiedy to zrobimy, wyślemy użytkownikowi wiadomość e-mail.

Zmiany i poprawki

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania niniejszej Polityki lub jej warunków dotyczących Strony Internetowej i Usług od czasu do czasu według własnego uznania i będziemy powiadamiać Państwa o wszelkich istotnych zmianach w sposobie, w jaki traktujemy Dane Osobowe. Kiedy to zrobimy, zmienimy datę aktualizacji na dole tej strony. Możemy również powiadomić Państwa w inny sposób, według naszego uznania, np. poprzez informacje kontaktowe podane przez Państwa. Każda zaktualizowana wersja niniejszej Polityki będzie obowiązywać natychmiast po opublikowaniu zmienionej polityki, chyba że określono inaczej. Dalsze korzystanie z Witryny i Usług po dacie wejścia w życie zmienionej Polityki (lub innego aktu określonego w tym czasie) będzie oznaczało zgodę na te zmiany. Jednakże, nie będziemy, bez Państwa zgody, wykorzystywać Państwa Informacji osobistych w sposób istotnie różny od tego, co zostało określone w momencie zbierania Państwa Informacji osobistych.

Akceptacja niniejszej polityki

Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszą Polityką i zgadza się na wszystkie jej warunki. Uzyskując dostęp i korzystając z Witryny i Usług, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszej Polityki. Jeśli nie zgadzasz się na przestrzeganie warunków niniejszej Polityki, nie jesteś upoważniony do dostępu lub korzystania z Witryny i Usług.

Kontakt z nami

Jeśli chcesz skontaktować się z nami, aby dowiedzieć się więcej na temat niniejszej Polityki lub chcesz skontaktować się z nami w jakiejkolwiek sprawie dotyczącej praw jednostki i Twoich Danych Osobowych, możesz to zrobić za pośrednictwem formularza kontaktowego

Niniejszy dokument został ostatnio zaktualizowany 11 stycznia 2023 r.

bottom of page